طول مطالعه: 3 دقیقه

در تبیین نتایج این پژوهش میتوان گفت افراد ورزشکار یا با سابقه ورزشی این قابلیت را دارند که با استفاده از روشهای سازگارانهتری با مشکلات ناشی از پاندمی کرونا روبهرو شوند، زیرا ورزش نه تنها در ارتقا بهداشت جسم بسیار مؤثر است بلکه کمک شایانی در حفظ و افزایش بهداشت روانی نیز میکند. به همین دلیل برخی محققین معتنقدند ورزش میتواند یکی از شیوههای کاهش استرس در افراد باشد و فرد را برای مقابله بهینه در مقابل استرس آماده کند. ​&;​​!

قرعه کشی خودرو 25 تیر 1401 انسان در جهانی زندگی میکند که مملو از مشکلات است و میتواند او را از حرکت و پیشرفت باز دارد. بهناچار باید پیامدهای ویروس کرونا را پذیرفت، متأسفانه این بلایی است که همۀ کشورهای جهان ازجمله ایران را درگیر کرده و سبک زندگی افراد را دچار تغییرات شدیدی کرده است. لذا در تعمیم نتایج آن به گروههای دیگر و مناطق مختلف باید احتیاط کرد. اسمیرنوف استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 1 آورده شده است. با توجه به توزیع نرمال دادهها، استفاده از آزمون تی مستقل محدودیتی نداشته که نتایج آن در جدول شماره 2 آورده شده است.

از سویی، با نظر به اینکه دانشجویان از یکی اقشار مهم جامعه و تأثیرگذارترین بخش در آینده هر کشوری هستند و در شرایط بحرانی و قرنطینههای پاندمی کرونا بسیار متضرر شدهاند، محقق بر آن شد تا متغیرهای هدف را در بین آنها بررسی کند. این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها با محدودیتهایی مواجه بود از جمله اینکه تحقیق حاضر در بین دانشجویان دانشگاههای قزوین انجام شد. در پایان از کلیه مسئولین و دانشجویان دانشگاههای استان قزوین که در انجام این پژوهش همکاری داشتند، تشکر و قدردانی میشود.

تتلو من يادت نرم بر اساس فرمول کوکران با احتساب خطای 0/05 تعداد 382 نفر بهعنوان نمونه آماری و بهصورت خوشهای در این پژوهش شرکت کردند. همینطور ممکن است تعداد زیاد پرسشها باعث بیحوصلگی و عدم جواب دقیق در پاسخدهندگان شده باشد. در مورد متغیر سازگاری بهداشتی و مقدار معناداری بهدست آمده (0/05≥)، میتوان گفت فرض صفر رد میشود. نتایج این پژوهش نشان داد ورزش باعث افزایش معنادار سازگاری عاطفی و بهداشتی دانشجویان استان قزوین شد. پس دانشگاهها میتوانند برای بهبود سازگاری دانشجویان خود در برهههای مختلف و نیز بحرانها یا موقعیتهای بسیار جدید، ناشناخته و حتی طاقتفرسا از ترویج ورزش و فعالیت بدنی بهره ببرند.

مسکن ملی قم تحقیقات نشان میدهد مفهوم سازگاری آنچنان پر اهمیت است که موضوع سازگاری دانشجویان بر دیگر مسائل مثل سلامت روانی، انضباط کاری، روابط اجتماعی و غیره تأثیر میگذارد و حتی باعث افت تحصیلی آنان میشود. تحقیقات انجام شده در این زمینه طیف گستردهای از تأثیرات روانی و اجتماعی بر افراد در سطح فردی، جامعه و بینالملل در هنگام شیوع را نشان دادهاند. این تحقیق در سال تحصیلی 1400-1399 انجام شد. از نظر سنی نیز 26 درصد شرکتکنندگان کمتر از 20 سال، 51 درصد بین 21 تا 25 سال، 18 درصد بین 26 تا 30 و 5 درصد بالای 30 سال سن داشتند.

ولادیمیر پوتین جودو -(-) . 2019 (-19) . , , . -19. . 2019 (-19)-: . , (-19 ), , -19 .

, , , . 2003 . -, ’ (≤0.05). -, .

خرید گیم تایم Wow Classic , , . -19: . 1399-1400. , () , . . -19 , .

Patients’ outcomes after acute respiratory failure: A qualitative study with the PROMIS framework. : . : . ’ : . -, . , .

زلنسکی بیوگرافی

-, , . ’ -19 . & . , , 2020. . . . . . .

. . . & . . . , , , , , , . , , . , , , , , , . , , , .

, -, , , , , . -, -, -, , -, -, . 20 2020; , . , , .

آخرین بروزرسانی در: