طول مطالعه: 3 دقیقه

در تحقیقات قبلی که در حوزههای دیگر بهغیر از کرونا انجام شده اشت، یکی از ابزاری که بسیار استفاده شد و از نظر پایایی و ورایی قابل تأیید است، پرسشنامه سازگاری بل است. این پژوهش سعی کرده است به یکی از لایههای مبهم و شاید مؤثر این بیماری بپردازد. ویروس کرونا و تمام اثرات نامطلوب آن، افراد جامعه را به سطح بالاتری از استرس دچار کرده است، هر چند مؤلفههای دیگری از جمله اوضاع اقتصادی هم در افزایش آن بیتأثیر نیست.

مسکن ملی اصفهان نتایج این پژوهش نشان داد ورزش باعث افزایش معنادار سازگاری عاطفی و بهداشتی دانشجویان استان قزوین شد. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان استان قزوین تشکیل میداد و در حدود 67 هزار نفر برآورد شد. بنابراین، میتوان ادعا کرد که فعالیت ورزشی بر سازگاری بهداشتی جامعه آماری موردمطالعه تأثیر معناداری داشته است. 1980) جزو نخستین محققانی است که بهصورت تجربی این فرضیه را آزمون کرد که تمایل مشتریان به محصولات داخلی در بین طبقات متفاوت است. لذا در تعمیم نتایج آن به گروههای دیگر و مناطق مختلف باید احتیاط کرد.  ​​​​.

اتریوم کلاسیک

سؤالها بر اساس مقیاس 3 درجهای (بله، خیر و نمیدانم) نمرهگذاری شدند که در برخی سؤالها نمره هر بٌعد با مجموع نمره سوالهای آن بٌعد به دست میآید. تحقیقات مؤید آن است که مشارکت در فعالیتهای ورزشی، راهی مؤثر برای کاهش اضطراب و افسردگی و تنظیم هیجانات و بالا بردن سازگاری اجتماعی و بنابراین سلامت روان است. تحقیقات انجام شده در این زمینه طیف گستردهای از تأثیرات روانی و اجتماعی بر افراد در سطح فردی، جامعه و بینالملل در هنگام شیوع را نشان دادهاند. ᠎​​!

تحقیقات نشان میدهد مفهوم سازگاری آنچنان پر اهمیت است که موضوع سازگاری دانشجویان بر دیگر مسائل مثل سلامت روانی، انضباط کاری، روابط اجتماعی و غیره تأثیر میگذارد و حتی باعث افت تحصیلی آنان میشود. تحقیقات موجود تمایل مختلف و حتی متناقض مصرفکنندگان بین محصولات مختلف داخلی را تأیید میکنند؛ بهدلیل پیچیدگی پژوهشهای بینِ­طبقهای، مقایسة عوامل مؤثر بر شکلگیری گرایش مثبت درون طبقات محصولی نادیده گرفته شده است. 1) آیا گرایش به محصولات داخلی در دو طبقة محصولی خودرو و برنج متفاوت است؟

مصرفکنندگان گرایش مثبت به محصولات کشورهایی دارند که ازنظر مذهبی، فرهنگی یا سیاسی با کشور آنها شباهت داشته باشد. افرادی که ورزش میکنند یا قبلاً ورزش کردهاند، علیرغم مواجهه با استرسهای مزمن و تنیدگیهای ناشی از بیماری کرونا میتوانند از آثار مخرب آن بکاهند و سلامت روانی خود را حفظ کنند. ممکن است افرادی که ورزش کردهاند بیشتر انعطافپذیر باشند و با تغییرات محیطی ناشی از بیماری کرونا بهتر وفق یابند و بعد از برطرف شدن بحران به سرعت به حالت بهبودی باز میگردند.

به همین دلیل لووانگ و چن (2004) ترجیح بیشتر محصولات داخلی در کشورهای پیشرفته را به تلاش مصرفکنندگان در کاهش ریسک ناشی از محصولات ساختهشده در کشورهای دیگر (بهطور خاص محصولاتی که در کشورهای درحالتوسعه ساخته شدهاند) نسبت میدهند. با توجه به توزیع نرمال دادهها، استفاده از آزمون تی مستقل محدودیتی نداشته که نتایج آن در جدول شماره 2 آورده شده است. اسمیرنوف استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 1 آورده شده است.

رئال مادرید مقابل آربی لایپزیگ
محسوب میشود (2015) که نسبت به موانع تجاری سنتی حساسیت کمتر سازمانهای بینالمللی را به دنبال دارد و از اشتغال داخلی در برابر بحرانهای اقتصادی حفاظت میکند (2017). نامگذاری سال 1397 با عنوان «حمایت از کالای ایرانی»، که حاکی از ضرورتهای کشور است، نیز توجه بیشتر به شاخة اول، یعنی گرایش مشتریان به کالای ایرانی را طلب میکند. واکنش آلمانها این بود که «آمریکاییها ماشینهای ما را سوار میشوند، فولکسواگن و مرسدس بنز؛ بنابراین آنها باید بدانند ماشینهای آلمانی از ماشینهای آنها بهتر است، پس چرا باید ماشین آنها را بخریم» (1962, .

بین طبقات محصولی متفاوت است. نتایج این پژوهش نشان داد سابقه ورزشی موجب بهبود سازگاری عاطفی و بهداشتی دانشجویان بررسی شده در این مطالعه گردیده است. جامعه جهانی بهشدت با این بیماری درگیر شده و اطلاعات و ابعاد مختلف آن تا حدود بسیاری ناشناخته است. فرضیة 3: گرایش قوممداری مصرفکننده در طبقات مختلف محصولی متفاوت است. بین طبقات محصولی متفاوت است. در آلمان را تأثیر گذاشته است. موکاتیس، سالسیوین و گاوری (2013) نیز تأیید میکنند در لیتوانی، افراد قوممدار در محصولاتی همچون کفش و مواد شوینده تمایل بیشتری به محصولات داخلی دارند، اما چنین تأثیری را برای کامپیوترهای شخصی و محصولات لبنی تأیید نمیکنند.

. , , 2020. . ; 2020 4, . . , . : .

: . , . , .

, , , , . , (-19 ), , -19 . , , , .

ولادیمیر پوتین جوانی . . , , , ; , -, . “” , , .

-, . : . . . . سپس دادهها از سایت استخراج شد. . , , , , , , .

آخرین بروزرسانی در: