طول مطالعه: 3 دقیقه

با معدود بررسیهای انجام شده، به نظر میرسد ارتباطی بین میزان ورزشکار بودن افراد و توانایی سازگاری آنها در شرایط کرونا ویروس وجود داشته باشد. قبل از تحلیل دادهها میبایست توزیع دادههای پژوهش مورد بررسی قرار گیرد و نرمال بودن یا نبودن دادهها مشخص شود. با توجه به اینکه در مورد هر دو متغیر موردبحث، فرض برابر بودن واریانسها تأیید شده است برای تشخیص نتایج آزمون تی مستقل به ردیف برابری واریانسها توجه میشود. در این تحقیق نیز مقدار آلفاکرونباخ هر دو مقیاس بهترتیب 0/745 و 0/655 بهدست آمد که نشان از پایایی قابل قبول آن است.

جام جهانی ۲۰۱۸

در پایان از کلیه مسئولین و دانشجویان دانشگاههای استان قزوین که در انجام این پژوهش همکاری داشتند، تشکر و قدردانی میشود. در همین راستا، سؤال اصلی پژوهش این است: آیا سابقه ورزشی دانشجویان دانشگاههای استان قزوین بر سازگاری بهداشتی و عاطفی آنها در دوران پاندمی کرونا ویروس اثری دارد؟ با توجه به اهمیت تطابق و سازگاری با شرایط تحمیل شده پاندمی کرونا در میان تمام جهانیان بهویژه سازگاریهای عاطفی و بهداشتی، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ورزش بر سازگاری عاطفی و بهداشتی دانشجویان استان قزوین انجام شد.

همچنین تأثیر عوامل دیگری چون رشته ورزشی، جنسیت و غیره نیز بر میزان سازگاری افراد با بحران پاندمی کرونا بررسی شود. ابزار پژوهش علاوه بر سؤالات اولیه برای بررسی مشخصات جمعیت شناختی و سابقه ورزشی افراد شرکتکننده، پرسشنامه استاندارد سازگاری بل بود. بنابراین پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی بهمنظور روشنتر شدن موضوع، متغیرهای بررسی شده در این پژوهش در جوامع آماری و گروههای سنی دیگر انجام شود. بر اساس فرمول کوکران با احتساب خطای 0/05 تعداد 382 نفر بهعنوان نمونه آماری و بهصورت خوشهای در این پژوهش شرکت کردند.  ​ !

رئال مادرید مقابل رئال مایورکا در تبیین نتایج این پژوهش میتوان گفت افراد ورزشکار یا با سابقه ورزشی این قابلیت را دارند که با استفاده از روشهای سازگارانهتری با مشکلات ناشی از پاندمی کرونا روبهرو شوند، زیرا ورزش نه تنها در ارتقا بهداشت جسم بسیار مؤثر است بلکه کمک شایانی در حفظ و افزایش بهداشت روانی نیز میکند. انسان در جهانی زندگی میکند که مملو از مشکلات است و میتواند او را از حرکت و پیشرفت باز دارد.

جام جهانی ۲۰۱۴
᠎​​​​​!

نتایج چنین پژوهشهایی میتواند در برنامهریزی، تغییر سبک زندگی، نگرش و فرهنگ ورزشی و تحرک بدنی دانشجویان و نیز دیگر افراد جامعه و کشور مفید واقع شود و درنتیجه منجر به تأمین سلامتی بیشتر مردم شود. براساس تحقیقات قبلی به احتمال زیاد بین سبک زندگی فعال، ورزش و تحرک بدنی با سازگاری بهداشتی و عاطفی ارتباط وجود دارد. لذا دامنه نمرات هر بٌعد بین 0 تا 32 است و نمره بالاتر به معنای سازگاری کمتر و بالعکس نمره پایینتر به معنای سازگاری بیشتر است.

ایرپاد پرو 2 قیمت
از نظر سنی نیز 26 درصد شرکتکنندگان کمتر از 20 سال، 51 درصد بین 21 تا 25 سال، 18 درصد بین 26 تا 30 و 5 درصد بالای 30 سال سن داشتند. درنتیجه، نباید خود را از این نعمت بزرگ که منجر به سلامتی در تمامی ابعاد انسان میشود، محروم کرد. در ادامه جدول نرخ ارز را میبینید. قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز 7 شهریور ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

به گزارش راهبرد معاصر، طی معاملات امروز تهران 7 شهریور ۱۴۰۱ نرخ انواع ارز و قیمت طلا و یورو مشخص شد که بر اساس آن شواهد کاهش در بازار بودیم. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد. در هر زمان زیستن و سازگار شدن با خود و محیط خود برای هر موجود زنده یک ضرورت حیاتی است. همینطور ممکن است تعداد زیاد پرسشها باعث بیحوصلگی و عدم جواب دقیق در پاسخدهندگان شده باشد.

ولادیمیر پوتین 1399-1400. , () , . -, ’ (≤0.05). , -: -.

? : . , , , , , . , , . -, -, . : -. , (≤0.05).

اپل واچ نسل , , , ., . -19 , -19 .

Fardin MA. COVID-19 and anxiety: A review of psychological impacts of infectious disease outbreaks.
. . 2019 (-19)-: . . -19 : . . . , .

. ، تحتتأثیر شرایط جسمی، روانی و اجتماعی قرار میگیرد. , ’0.05, 382 . , , , , . -. .

. . , , , . 14 2016; , . , , , , , , . , , , , , , . , , , , , , .

آخرین بروزرسانی در: