طول مطالعه: 4 دقیقه

., & , . (2022)

این روستا طبق آخرین آمار مرکز آمار کشور 698 خانوار و 2750 نفر جمعیت دارد. از طرف دیگر نسبت افراد با تحصیلات لیسانس و بالاتر نیز در دو روستا در حدود 6 تا 7 درصد است که این نسبت با توجه به جوانبودن جمعیت روستاها و افراد مشغول به این فعالیت رشد و توزیع مناسبی ندارد و علت این موضوع طبق یافتههای حاصل از مصاحبه، در وجود فرصتهای شغلی در روستا برای جوانان و نبود فرصت کافی و انگیزه لازم جوانان برای رفتن به دانشگاه و ادامه تحصیل است.

قرعه کشی ایران خودرو 6 اردیبهشت 1401 طبق یافتههای حاصل از مصاحبه با دهیار فعلی و شوراهای سابق و برخی پاسخگویان در پاسخ به سؤالات باز پرسشنامه، درباره علت این موضوع (پیامدهای ضعیف اجتماعی و کالبدی فعالیت غیر رسمی کالا) در روستای گچین، میزان مشارکت بسیار کم روستاییان در دیگر کارهاست. روستاهای دهشیخ و سیگار، چاهشیخ و کرهموچی (با عنوان منطقه تجاری دهشیخ) در جنوب استان فارس (شهرستان لامرد) و روستاهای گچین، مغاحمدپایین و مغ احمدبالا (با عنوان منطقه تجاری گچین) در استان هرمزگان (شهرستان بندرعباس) از جمله مکانهایی هستند که به خصوص در سالهای اخیر در حوزه ورود غیر قانونی و غیررسمی کالاهای خارجی اشتغال دارند و این فعالیت، اقتصاد غالب ساکنان این روستاها به شمار میرود. ​​!

مسی و رونالدو این رغبت و علاقه وافر به مناطقی که در امتداد مرزهای همگرایی کشورها قرار گرفتهاند، به طور مشخصی از این تصور نشئت گرفته است که این مناطق جغرافیایی ویژه، ممکن است موجب ایجاد سازگاری و همسانی اقتصادی در همگرایی بین کشورها شوند (& , 2004) که از طریق بهبود هماهنگی عمودی بین سکونتگاهها به تقویت ظرفیتهای محلی، تأمین زیرساختها و توسعه سرمایه انسانی و در نهایت بهبود قابلیت زیستپذیری مناطق روستایی کمک میکند (, 2006). در واقع مرزهای اکثر کشورهای درحالتوسعه سطح قابل توجهی از نیاز مردم مرزنشین را از طریق مبادلات مرزی تأمین میکند.

در تعریفی عمومی، مشاغل غیررسمی به طیف گستردهای از مشاغل موقت یا زیرزمینی ایجادشده در نواحی شهری و روستایی کشورهای در حال توسعه اطلاق میشود. تحلیل نتایج دادههای واردشده به آزمون تکنمونه ای نشان میدهد که بیشتر مؤلفههای اقتصادی برای هر دو روستا میانگین بالاتر از حد مطلوبیت عددی 3 داشته است و این میانگین در مؤلفههای شاخص اقتصادی برای روستای گچین تا حدودی بیشتر از روستای دهشیخ بوده است، به گونهای که تعدادی از این مؤلفهها میانگین بیشتر از 4 هستند. &;​ ​.

این موضوع در مناطق مرزی که شرایط برای قاچاق کالاها فراهمتر است، بیشتر نمایان میشود (, 2003). مناطق مرزی به شهرها و روستاهای نزدیک مرز بین دو کشور، ایالات یا مناطق گفته میشود. همچنین از آنجایی که سرمایهگذاران این منطقه به واردات کالاها و اجناس گوناگون اعم از کالاها و لوازم خانگی، صوتی و تصویری و غیره مشغول هستند، این منطقه به قطب عمده تهیه و توزیع انواع کالاها و مواد گوناگون هم در روستا و هم در مناطق پیرامون تبدیل شده است و روستاها در تهیه انواع کالا و مواد به نوعی خودمختاری و استقلال اقتصادی رسیدهاند.

بورس کالای ایران
نکته قابل توجه از مقایسه سن و میزان سواد افراد، این است که تا گروه سنی زیر 40 سال، در روستای دهشیخ فارس هیچ فرد بیسواد یا باسواد ابتدایی وجود ندارد که این نسبت برای روستاییان گچین نیز زیر دو درصد از مجموع کل پاسخگویان است. سرانجام، با توجه به یافتههای جدول شماره 12 میتوان مشاهده کرد که میانگین عددی هر سه متغیر در روستای دهشیخ تقریباً یکسان است و توزیع تقریباً یکسانی دارند؛ اما این میانگین برای شاخصهای روستای گچین اختلاف فاحشی دارند، به گونهای که شاخص اقتصادی با میانگین 142/50 بیشترین و شاخصهای اجتماعی و کالبدی به ترتیب با میانگین 4675/35 و 9935/33 کمترین تأثیرپذیری را داشتهاند.

همچنین یکی دیگر از دلایلی که روستاییان در اثرات کالبدی از جمله تمایل به ساخت مساکن یا تغییرکاربری برخی مغازهها و نوسازی یا بازسازی مراکز قدیمی خرید ندارند، در واقع سنتیبودن تفکرات و رواج فرهنگ گذشته ساکنان روستاست که تمایلی به ساختوسازهای جدید و مستحکمکردن مساکن و مغازههای کاهگلی خود ندارند و به دلیل علاقه آنها به سبک و شیوه زندگی سنتیشان حاضر به انجام تغییر اساسی در بافت کالبدی و فیزیکی روستا نیستند. از جمله آنها میتوان به زیرزمینی، غیررسمی، سایهای، ثبتنشده، گزارشنشده، مشاهدهنشده، غیرقانونی، پنهان، سیاه، ثانوی، نامنظم همراه با پیشوند اقتصاد اشاره کرد.

جام جهانی ۲۰۲۲ همچنین در همه این مطالعات بیکاری و ضعف فعالیتهای اقتصادی در منطقه، مهمترین دلایل گرایش روستاییان به قاچاق کالا شناسایی شده است. انجام مطالعات لازم برای شناسایی ظرفیتها و خلق مزیتهای اقتصادی جدید در راستای ایجاد اشتغالات گستردهتر و متنوعتر در سطح منطقه. , . & , . . (2000) : , , . , , , , .

'α 0.79 0.87. , 156 160 , . , () . , , . 1--3. .

. , . -. . , , . .

, . (2006). , . , ., , ., & , . (2004). ’, . تصویر شماره 1، مدل مفهومی تحقیق را نشان میدهد. : . , ., -, ., & , . (2005). : . : . , . ., & , . (2013). , , .

آخرین بروزرسانی در: