طول مطالعه: 3 دقیقه

پس بسیار ضروری است عوامل مرتبط با آن شناسایی و از راههای مختلف ممکن برای کاهش اضطراب کرونا و افزایش سازگاری در این برهه کنونی استفاده کرد. در اجرای پژوهش، ملاحظات اخلاقی مطابق با دستورالعمل کمیته اخلاق دانشگاه فرهنگیان در نظر گرفته شده است. این پرسشنامه 160 سؤال دارد و شامل پنج بٌعد سازگاری اجتماعی، عاطفی، بهداشتی، خانوادگی و شغلی (هر بٌعد 32 سؤال) است که در این پژوهش از دو بٌعد سازگاری عاطفی و بهداشتی استفاده شد. در مورد متغیر سازگاری عاطفی نیز مقدار معناداری بهدست آمده مبین آن است که در مورد این متغیر نیز فرض صفر رد شده است و میتوان ادعا کرد که فعالیت ورزشی بر سازگاری عاطفی جامعه آماری مورد مطالعه تأثیر معناداری دارد.

قرعه کشی ایران خودرو پارس Tu5 در مورد متغیر سازگاری بهداشتی و مقدار معناداری بهدست آمده (0/05≥)، میتوان گفت فرض صفر رد میشود. لذا میتوان گفت داشتن عادت و سابقه ورزشی (چه مبتدی و چه حرفهای، چه قبل از کرونا و چه در دوران کرونا) میتواند بهعنوان عاملی مؤثر در افزایش سازگاری، بهویژه سازگاری عاطفی و بهداشتی دانشجویان، کارکرد بالایی داشته باشد. به نظر میرسد افرادی که سابقه ورزشی دارند (چه در دوران کرونا و چه قبل پاندمی کرونا)، تحتتأثیر همهجانبه ورزش و فعالیت بدنی منظم نسبت به افرادی که عادات ورزشی و تحرک بدنی نداشتهاند در سازگاری و پذیرش شرایط سخت قرنطینه و پاندمی کرونا موفقتر بودهاند.

به عبارتی، سازگاری عاطفی را میتوان مکانیسمی تلقی کرد که فرد به وسیله آن به ثبات عاطفی میرسد. به نظر میرسد توانایی روانی و جسمی افراد ورزشکار (مبتدی یا حرفهای) موجب میشود آنها بتوانند در برابر عوامل استرسزا، اضطرابآور و همچنین عواملی که مسبب بسیاری از مشکلات روانشناختی آنها میشود، از خود مقاومت نشان دهند و بر آنها غلبه کنند. بهناچار باید پیامدهای ویروس کرونا را پذیرفت، متأسفانه این بلایی است که همۀ کشورهای جهان ازجمله ایران را درگیر کرده و سبک زندگی افراد را دچار تغییرات شدیدی کرده است.

قیمت ایرپاد پرو 2021

همچنین اضطراب افراد با پرداختن به ورزش به میزان قابل توجهی کاهش مییابد و ورزش میتواند یکی از آرامبخشترین فعالیتهایی باشد که به کاهش استرس کمک میکند. ورزش بهعنوان یک عامل تأثیرگذار در سلامت جسمانی و روانی میتواند در این امر مؤثر باشد. برای تجزیهوتحلیل دادهها از دو آمار توصیفی و استنباطی و در نسخه 24 نرمافزار استفاده شد. اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن جامعه و آزمون تی مستقل و آزمون لِوِن بهکار گرفته شد.

واردات خودرو خارجی
پس دانشگاهها میتوانند برای بهبود سازگاری دانشجویان خود در برهههای مختلف و نیز بحرانها یا موقعیتهای بسیار جدید، ناشناخته و حتی طاقتفرسا از ترویج ورزش و فعالیت بدنی بهره ببرند. در توضیح روند انجام پژوهش باید گفت پس از نمونهگیری، تمامی پرسشنامهها در سایت گوگل داکس طراحی و لینک آن برای شرکتکنندگان ارسال شد. بنابراین در این برهه، ناچار باید بتوان خود را قوی و با نشاط پرورش داد و یکی از راههایی که میتوان در رسیدن به این هدف توصیه کرد که هم کم هزینه و هم بهرهدهی و اثربخشی بالا داشته باشد، ورزش است.

یافتههای توصیفی نشان داد از 382 نفر پاسخدهنده، 23 درصد را آقایان و 77 درصد را خانمها تشکیل میدادند. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی، زمان حالنگر و روش اجرا توصیفی بود که بهصورت میدانی انجام شد. این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها با محدودیتهایی مواجه بود از جمله اینکه تحقیق حاضر در بین دانشجویان دانشگاههای قزوین انجام شد. این تحقیق در سال تحصیلی 1400-1399 انجام شد. این آزمون نشان میدهد واریانس دو نمونه با یکدیگر برابر هستند یا خیر. ​&;​​!

خرید گیم تایم 1 ماه همانطور که مشخص است سطح میانگین بین دو گروه تفاوت چشمگیری داشته و از نظر آماری نیز این تفاوت معنادار میباشد. بر اساس نتایج بهدست آمده مشخص است که دادههای مربوط به هر دو متغیر از توزیع نرمال پیروی میکند. این پژوهش هیچگونه کمک مالی از سازمانیهای دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است. -19 , . -, , . ’ -19 .

& . : , , . , . , . . 382 , 23% , 77% . .

ایرپاد پرو 206 24 . , , , --. 2019 (-19) . 2003 . -’-.

جام جهانی والیبال . , . , , , , , .

, , . -19. . -19 : , , . . . . . . . , , , . -- 19 ? .

, , . -19: . & . . . , , . --2 , , 2020. . , , . 20 2020; , .

آخرین بروزرسانی در: