طول مطالعه: 4 دقیقه

از سویی، با نظر به اینکه دانشجویان از یکی اقشار مهم جامعه و تأثیرگذارترین بخش در آینده هر کشوری هستند و در شرایط بحرانی و قرنطینههای پاندمی کرونا بسیار متضرر شدهاند، محقق بر آن شد تا متغیرهای هدف را در بین آنها بررسی کند. به نظر میرسد یکی از مهمترین اقشار جامعه که به شدت از شرایط وقوع پاندمی و قرنطینههای پی در پی آن تأثیر پذیرفت، بخش آموزش کشور و از آن جمله قشر دانشجویان بود. تجزیه و تحلیل داده­ها مبتنی بر تکنیک­های آینده­پژوهی از جمله تحلیل تاثیرات متقابل است. ​​​ ​.

کرونا در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ با توجه به مطالب فوق میتوان گفت کرونا در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران شیوع یافته است و این بیماری به دلایل مختلف (همچون ناشناخته بودن، اضطراب سلامتی، نظریههای توطئه، طولانی شدن زمان قرنطینه، ترس از سرایت بیماری، نا امیدی، خستگی، لوازم محافظتی کم، اطلاعات ناکافی، ضرر مالی، شایعات و باورهای منفی درباره واکسیناسیون و اَنگ) استرس و اضطراب زیادی ایجاد میکند و در پی آن، این استرس ناشی از بیماری میتواند سیستم ایمنی بدن را ضعیف کند.

تحقیقات در این زمینه که به سازگاری در دوران کرونا پرداخته باشد، بسیار اندک است و بهطور قطع، بدون بررسی علمی نمیتوان در مورد آن اظهار نظر نمود. با توجه به مقدار معناداری بهدست آمده برای این آزمون در مورد هر دو متغیر سازگاری بهداشتی و سازگاری عاطفی (0/05≥)، میتوان فرض برابر بودن واریانسها برای هر دو متغیر را تأیید کرد. در جدول شماره 4 نیز مقدار میانگین مربوط به هر دو متغیر سازگاری بهداشتی و عاطفی به ازای دو گروه مورد مطالعه (دارای سابقه ورزشی و بدون سابقه ورزشی) آورده شده است.

به همین دلیل برخی محققین معتنقدند ورزش میتواند یکی از شیوههای کاهش استرس در افراد باشد و فرد را برای مقابله بهینه در مقابل استرس آماده کند. این تحقیقات نشان میدهند فعالیتهای ورزشی نهتنها اثر مثبتی بر دستگاه ایمنی دارند، بلکه مشخص شده است که با آثار منفی خانهنشینی و استرس بیماری و بستری شدن بر جنبههای مختلف ایمنی، مقابله میکند. از این­رو با توجه به تاثیرات منفی ویروس کرونا، جهت هرگونه برنامه­ریزی برای روبه­رو شدن با مسائل آن ضروری است که حالات مختلف پیش­روی ساختار ژئوپلیتیکی جهان بررسی و استراتژی­های مرتبط با حالات مختلف در دستور کار واقع شود.

که به معنای سازگاری فرد با محیط بهداشتی میباشد و بهطور ویژه با بیماریهای جسمی و روانی و در کل با سلامتی مرتبط است. مون در تعریف سازگاری میگوید: «تطبیق یا وفق دادن شخص نسبت به محیط» و بیانگر این است که پاسخهای فرد با موقعیتی که در آن قرار دارد، هماهنگ است. برای دستیابی به هدف پژوهش نیز قبل از تحلیل دادهها، ابتدا نمونه آماری براساس داشتن یا نداشتن سابقه ورزشی به دو گروه تقسیمبندی شدند و سپس سطح سازگاری عاطفی و بهداشتی این دو گروه با یکدیگر مقایسه شد.

دلار سبزه میدان
همچنین استفاده از ابزار پرسشنامه نیز از محدودیتهای دیگر این پژوهش بود، زیرا احتمال سوءگیری در ابزارهای خودگزارشی وجود دارد. متأسفانه در رابطه با موضوع ورزش و سازگاری با شرایط بحرانی کرونا و بهویژه در کشورمان پژوهشهای اندکی انجام شده است. نتایج نشان می­دهد که احتمال وقوع حالت­های منفی ساختار ژئوپلیتیکی جهان در مواجهه با ویروس کرونا دو برابر احتمال رخ دادن حالت­های مطلوب است. بنابراین باتوجه به هدف اصلی دانش ژئوپلیتیک که طراحی بهترین استراتژی در مناسبات بین بازیگران است، باید مناسب­ترین استراتژی­ها در ارتباط با پیامدهای منفی این ویروس در نظر گرفته شود.

مسکن ملی مشهد

وقتی یک بیماری علاوه بر سلامت جسمی بر سلامت روانی افراد جامعه نیز اثر میگذارد، دیگر تنها بهعنوان یک بیماری تلقی نمیشود، بلکه یک بحران است که همه افراد جامعه با کمک هم میتوانند از آن عبور کنند. در این تحقیق برای 8 عامل کلیدی مجموعا 40 حالت(عدم قطعیت) در نظر گرفته شده است، یافته­های تحقیق نشان می­دهد از بین سناریوهای تدوین شده، 11 سناریوی قوی و محتمل، پیش­روی آینده وضعیت ژئوپلیتیکی ناشی از شیوع ویروس کرونا وجود دارد. &;​​​.

پژوهش دیگری نیز نشان داد جوانان ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار از سطح سازگاری بالاتری برخوردار بودند. اعتباریابی این پرسشنامه در ایران نیز بهوسیلۀ دکتر علی دلاور استاندارد شده است. تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان داشتهاند. بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. -(-) . -, .

قرعه کشی ایران خودرو پارس Tu5 31, 2019, -19 , , 2020. -19 . 290 -19: .

بورس از صفر تا صد
. , -19 . , 26% 20 , 51% 21 25 , 18% 26 30 , 5% 30 .

Journal of Military Medicine.

. & . & . . . ’ : . , , , . 2003 . . .

, , , , , , . , , , , . اما سازگاری دقیقاً چیست؟ , , , , , , . , -, , , , , . -, -, -, , -, -, .

, , -, , , .

آخرین بروزرسانی در: