طول مطالعه: 3 دقیقه

لذا میتوان گفت داشتن عادت و سابقه ورزشی (چه مبتدی و چه حرفهای، چه قبل از کرونا و چه در دوران کرونا) میتواند بهعنوان عاملی مؤثر در افزایش سازگاری، بهویژه سازگاری عاطفی و بهداشتی دانشجویان، کارکرد بالایی داشته باشد. در این تحقیق نیز مقدار آلفاکرونباخ هر دو مقیاس بهترتیب 0/745 و 0/655 بهدست آمد که نشان از پایایی قابل قبول آن است. همچنین اضطراب افراد با پرداختن به ورزش به میزان قابل توجهی کاهش مییابد و ورزش میتواند یکی از آرامبخشترین فعالیتهایی باشد که به کاهش استرس کمک میکند.

حذف کنکور فنی حرفه ای ۱۴۰۱ بنابراین در این برهه، ناچار باید بتوان خود را قوی و با نشاط پرورش داد و یکی از راههایی که میتوان در رسیدن به این هدف توصیه کرد که هم کم هزینه و هم بهرهدهی و اثربخشی بالا داشته باشد، ورزش است. تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان داشتهاند. ویروس کرونا و تمام اثرات نامطلوب آن، افراد جامعه را به سطح بالاتری از استرس دچار کرده است، هر چند مؤلفههای دیگری از جمله اوضاع اقتصادی هم در افزایش آن بیتأثیر نیست.

همچنین از ابزار سنجشی دیگر و دقیقتر مانند مصاحبه و دیگر روشها استفاده شود. همچنین استفاده از ابزار پرسشنامه نیز از محدودیتهای دیگر این پژوهش بود، زیرا احتمال سوءگیری در ابزارهای خودگزارشی وجود دارد. یافتههای توصیفی نشان داد از 382 نفر پاسخدهنده، 23 درصد را آقایان و 77 درصد را خانمها تشکیل میدادند. نتایج این پژوهش نشان داد سابقه ورزشی موجب بهبود سازگاری عاطفی و بهداشتی دانشجویان بررسی شده در این مطالعه گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان استان قزوین تشکیل میداد و در حدود 67 هزار نفر برآورد شد.

قرعه کشی خودرو
برای تجزیهوتحلیل دادهها از دو آمار توصیفی و استنباطی و در نسخه 24 نرمافزار استفاده شد. ممکن است افرادی که ورزش کردهاند بیشتر انعطافپذیر باشند و با تغییرات محیطی ناشی از بیماری کرونا بهتر وفق یابند و بعد از برطرف شدن بحران به سرعت به حالت بهبودی باز میگردند. براساس تحقیقات قبلی به احتمال زیاد بین سبک زندگی فعال، ورزش و تحرک بدنی با سازگاری بهداشتی و عاطفی ارتباط وجود دارد.

با توجه به مقدار معناداری بهدست آمده برای این آزمون در مورد هر دو متغیر سازگاری بهداشتی و سازگاری عاطفی (0/05≥)، میتوان فرض برابر بودن واریانسها برای هر دو متغیر را تأیید کرد. در مورد متغیر سازگاری عاطفی نیز مقدار معناداری بهدست آمده مبین آن است که در مورد این متغیر نیز فرض صفر رد شده است و میتوان ادعا کرد که فعالیت ورزشی بر سازگاری عاطفی جامعه آماری مورد مطالعه تأثیر معناداری دارد. ابزار پژوهش علاوه بر سؤالات اولیه برای بررسی مشخصات جمعیت شناختی و سابقه ورزشی افراد شرکتکننده، پرسشنامه استاندارد سازگاری بل بود. ​​​ ​!

بنابراین، میتوان ادعا کرد که فعالیت ورزشی بر سازگاری بهداشتی جامعه آماری موردمطالعه تأثیر معناداری داشته است. که به معنای سازگاری فرد با محیط بهداشتی میباشد و بهطور ویژه با بیماریهای جسمی و روانی و در کل با سلامتی مرتبط است. با توجه به مطالب فوق میتوان گفت کرونا در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران شیوع یافته است و این بیماری به دلایل مختلف (همچون ناشناخته بودن، اضطراب سلامتی، نظریههای توطئه، طولانی شدن زمان قرنطینه، ترس از سرایت بیماری، نا امیدی، خستگی، لوازم محافظتی کم، اطلاعات ناکافی، ضرر مالی، شایعات و باورهای منفی درباره واکسیناسیون و اَنگ) استرس و اضطراب زیادی ایجاد میکند و در پی آن، این استرس ناشی از بیماری میتواند سیستم ایمنی بدن را ضعیف کند.

خودرو ملی افغانستان پس بسیار ضروری است عوامل مرتبط با آن شناسایی و از راههای مختلف ممکن برای کاهش اضطراب کرونا و افزایش سازگاری در این برهه کنونی استفاده کرد. در جدول شماره 4 نیز مقدار میانگین مربوط به هر دو متغیر سازگاری بهداشتی و عاطفی به ازای دو گروه مورد مطالعه (دارای سابقه ورزشی و بدون سابقه ورزشی) آورده شده است. اما سازگاری دقیقاً چیست؟ , .

زلنسکی قبل از ریاست جمهوری . . . . 382 , 23% , 77% . , 26% 20 , 51% 21 25 , 18% 26 30 , 5% 30 .

نتایج قرعه کشی خودرو

, . . , (≤0.05). , , , .

ولادیمیر پوتین جودو
, , , , , . , , , ., . , , , ; , -, .

آخرین بروزرسانی در: