طول مطالعه: 4 دقیقه

بدین ترتیب در ابتدای تشکیل کارتل در سال 2011، قیمت از 01613/0 دلار برای هر هزار مترمکعب به 31999/0 دلار برای هر هزار مترمکعب در سال 2070 خواهد رسید. قیمت در ابتدای تشکیل کارتل در سال 2011، از 5733639/0 دلار برای هر هزار مترمکعبِ گاز، صعودی افزایش یافته و به 5564586/2 دلار برای هر هزار مترمکعب در سال 2070 خواهد رسید. یعنی تشکیل کارتل باعث میشود که در طی شصت سال تقریباً کل ذخایر کارتل فروخته شود. یعنی تشکیل کارتل سبب میشود که 32 درصد ذخایرگروه حاشیهای فروخته و 68 درصد باقی بماند. !

تورم جهانی 2022 لذا آزمون ریشه واحد بر روی تفاضل مرتبه اول متغیرهایی که در سطح ساکن نیستند، انجام میشود. با فرض اینکه بپذیریم که برآورد خطی انجام شده تقریبی نسبتاً مناسب از تابع غیرخطی است، پرشیبتر شدن قسمت دوم بیانگر آن است که با گذشت زمان و رسیدن به انتهای عمر منابع، ارزش ذخایر پایانپذیر و قیمت سایهای آن با نرخی فزاینده افزایش خواهد یافت. 2012) مطالعهای در رابطه با وجود کارتل انجام دادند. , ., , . . (2012), “? ”, , .

, . . (2005), “”, , . 2005) در پیشبینی بار برق منطقهای تایوان، ازترک و همکاران (2004) در تخمین تولید و مصرف فرآوردههای نفتی ترکیه، ازترک و همکاران (2004) در تخمین تقاضای انرژی ترکیه در دو بخش تجاری و خانگی اشاره کرد. , . . (2005), “”, , .

, . (1986), “-'”, , . , ., , . . (2000), “--.-”, , . , . . (2011), “”, , . مقدار استخراج کارتل و گروه حاشیهای به ترتیب از 168/1016881 میلیون مترمکعب و 934/100640 میلیون مترمکعب در سال 2011 به 64/1781162 میلیون مترمکعب و 63/1193408 میلیون مترمکعب در سال 2070 خواهد رسید.

نهایتاً در سال 1975 به عنوان الگوریتم ژنتیک ارائه گردید. بنابراین در حالی که تدریجاً سهم گاز در سبد انرژی رو به افزایش است، ضرورت اتخاذ سیاستهای هماهنگ از سوی تولیدکنندگان بیش از پیش ضرورت مییابد. با در دست داشتن قیمت گاز و مقادیر استخراج کارتل و گروه حاشیهای، میتوان سود کل تنزیل شده حاصل از تبانی، سود تنزیل شده کارتل و سود تنزیل شده گروه حاشیهای را بدست آورد. بنابراین باید برای تعیین بهینه قیمت و میزان استخراج کارتل و گروه حاشیهای، تابع هدف (4) را با توجه به محدودیتهای ذکر شده ماکزیمم نمود.

واردات خودرو آزاد شد کارتل برای تعین بهینه قیمت و میزان استخراج تابع هدف (1) را با توجه به محدودیتهای ذکر شده ماکزیمم میکند. براساس راه حل تبانی کارتل به تنهایی سود تنزیل شده خود را حداکثر نمیکند، بلکه در ائتلافی که با گروه حاشیه تشکیل میدهد به حداکثرسازی سود مشترک پرداخته و در این راستا میزان تولید هر یک در هر دوره تعیین میگردد. نتایج حاصل از راه حل تبانی بیانگر آن است که روند استخراج در مقایسه با راه حل رهبری قیمت کندتر میگردد و در نتیجه قیمت و سود حاصل از راه حل تبانی بیشتر از راه حل رهبری است.

این مطالعه به کمک الگوریتم ژنتیک مسیر قیمتی، مسیر استخراج و سود تنزیلشده مربوط به و گروه حاشیهای را براساس دو راه حل رهبری قیمت و تبانی مورد محاسبه قرار داده است. برای استفاده از مدل (7) باید را تخمین زد. قنبری و همکاران (1387) با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، تابع تقاضای بنزین و نفت و گازِ حمل و نقل زمینی ایران را شبیهسازی کردند. از این رو تصمیم میگیرد تا سود تنزیل شده شصت سالهاش را حداکثرکند.

از این رو طرف تقاضا و گروه حاشیهای با آگاهی از عمل کارتل، عکسالعمل نشان داده و آنها نیز سعی میکنند به طور بلندمدت برنامهریزی کنند. نتایج آنها نشان داد که اوپک در طی زمان در تغییرات سیستم قیمتی مؤثر بوده است. با افزایش نرخ بهره شیب مسیر قیمتی افزایش پیداکرده، قیمت اولیه ذخایر کاهش یافته و در نتیجه زمان پایان ذخایر سریعتر فرا میرسد. بنابراین کارتل با در نظرگرفتن توابع بلندمدت قادر به ترسیم مسیر قیمتی بهینه و مسیر استخراجِ بهینه است.

رئال مادرید لایپزیش انحصارگران چند جانبه در مواجهه با مشکل تشکیل یک کارتل پایدار و مؤثر ممکن است به طور ضمنی و بدون ایجاد یک توافق آشکار با هم همکاری کنند. نتایج این تحقیق اشاره دارد که افزایش خیلی زیاد در قیمت نفت باعث تغییر نرخ بهره جهانی خواهد شد، در حالی که یک تغییر کوچک در نرخ بهره جهانی باعث تغییرات زیادی در قیمتهای نفت میگردد. از آنجایی که عرضه گروه حاشیه، تابع مستقیم قیمت جهانی گاز است و قیمت گاز نیز در طی زمان به صورت نمایی افزایش مییابد آنگاه عرضه گروه حاشیه نیز به صورت نمایی افزایش مییابد.

رئال مادرید نیوز این اعتقاد براساس این منطق است که با تشکیل کارتل و ایجاد انحصار، رفاه اجتماعی کاهش خواهد یافت. این الگوریتم توسط وی و همکارانش گسترش یافت. وی رفتار قیمت نفت و فعالیتهای اقتصادی را به طور مشترک تجزیه و تحلیل کرد. 1. معکوس تابع (8) را بدست آورد (). در ادامه مسیر زمانی قیمت بهینه، مسیر زمانی استخراج بهینه و سود تنزیل شده و سود تنزیل شده گروه حاشیهای را یک بار با بکار بردن مدل رهبری قیمت توسط و بار دیگر با بکار بردن مدل تبانی بین و گروه حاشیهای، بدست آورده شده است. ​&; ​.

آخرین بروزرسانی در: