طول مطالعه: 4 دقیقه

در طی همین مدت زمان حدود 360 هزار تن انتشار گازهای گلخانه ای کاهش خواهد یافت و به عبارت دیگر در طی هر سال حدود 30 هزار تن انتشار انواع گازهای گلخانه ای حذف خواهد شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که با تعویض بویلر و استفاده از بویلر بابازدهی بالاتر، حدود 6360 هزار گیگاژول در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد شد (در طول عمر پروژه که 12 سال فرض شده است). ​​.

زلنسکی قبل و بعد از جنگ
در بررسی الگوی کوتاه مدت برای مدل های برآوردی درمی­یابیم که با توجه به ضریب مثبت متغیر درآمد ملی، مصرف فرآورده های نفتی و جمعیت که معنادار نیز می باشند رابطه مثبت بین این متغیر ها و آلودگی محیط زیست وجود دارد. 2- با توجه به ارتباط مثبت بین مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست می توان با افزایش بهره وری در مصرف انرژی از آلودگی محیط زیست کاست، چرا که در ایران در مدت طولانی با ارایه یارانه به مصرف کنندگان این محصولات الگوی نامناسب مصرف رواج یافته و بهره وری انرژی پایین می­آید.  ​​  !

مسکن ملی یزد در بررسی الگوی بلند مدت، با توجه به نتاج آزمون بنرجی دولادو مستر برای مدل های برآوردی وجود ارتباط بلند مدت بین متغیرها تایید شده است. ضریب تعیین 99/0 می باشد که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی بسیار بالای الگو است و آماره برای الگوهای برآوردی نشان می دهد که هیچ کدام از ضرایب الگو هم­زمان صفر نیست. آزمون­های و برای بررسی ثبات ضرایب تخمینی رگرسیونی انجام شد که نشان می­دهد مسیر حرکت آماره های آزمون به گونه است که پیوسته در داخل خطوط مستقیم قرار دارد و بر بی ثباتی مدل دلالت نمی کند.

1- به دلیل وجود ارتباط مثبت بین مصرف فرآورده های نفتی و آلودگی محیط زیست، باید سیاست­گذاران به سمت تولید و مصرف انرژی های پاک روی بیاورند تا حتی الامکان مصرف فرآورده های نفتی و آلودگی محیط زیست کاهش یابد. واژه­های کلیدی: گرمایش جهانی، مکانیسم توسعه پاک، پروفرم، محیط زیست، گاز گلخانهای، صنعت چوب وکاغذ. نتیجه گیری: با در نظرگرفتن نیاز سرمایه گذاری به میزان 385 هزار دلار و اثربخشی 12 ساله پروژه در کاهش 360 هزار تن انواع گازهای گلخانه ای می توان نتیجه گرفت که آن دسته از پروژه هایی که کاهش گازهای گلخانه ای در آن ها کم هزینه است نبایداز مکانیسم توسعه پاک استفاده نمایند و دولت جمهوری اسلامی ایران حمایت لازم از این پروژه ها به عمل آورد تا کوپن مازاد خود را بتواند در بازارهای جهانی بین 35 تا 45دلار به ازای هر تن دی اکسید کربن بفروش برساند.

زمینه وهدف: بدون شک غلظت گازهای گلخانه ای درجو کره زمین افزایش یافته واین افزایش باعث بالا رفتن میانگین دمای کره زمین شده است .بهترین راه جهت کاهش گازهای گلخانه ای استفاده از ابزار بهینه سازی مصرف سوخت و انرژیهای تجدید پذیرو نیزمکانیسم توسعه پاک می باشد. 4- پیشنهاد می­شود تاثیر هدف­مند کردن یارانه ها بر مصرف فراورده های نفتی و نهایتاً بر آلودگی محیط زیست مورد بررسی قرار گیرد. روش بررسی: در این تحقیق با استفاده از نرم افزار پروفرم پنج سناریو برای صنعت چوب وکاغذ ایران در نظر گرفته شد و آنالیزهای اقتصادی لازم محاسبه و میزان اثربخشی اقدامات بهینه سازی در کاهش گازهای گلخانه ای صورت پذیرفت و نیز با استفاده از نرم افزار انرژی و محیط زیست میزان انتشار گازها ی آلاینده وهزینه های اجتماعی هریک ازگازهای آلاینده محاسبه شد و همچنین گزارشات برای این صنعت تهیه گردید..

خرید گیم تایم Wow نظر به ضریب منفی بین شاخص سرمایه انسانی و آلودگی محیط زیست به­دلیل بی معنی بودن این ضریب نمی توان به ارتباط مشخصی بین این شاخص و آلودگی محیط زیست پی برد. چرا که از سطح آستانه به بعد با افزایش رشد اقتصادی آلودگی محیط زیست کاهش می یابد. 3- برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود محققین نقطه­ی بازگشت درآمد ملی و آلودگی محیط زیست را پیدا نمایند. با توجه به ضرایب تصحیح خطای ارایه شده که برای مدل مورد بررسی معنی­دار می­باشد، سرعت تعدیل در حد متوسط است.

, 360 , 30 . : ’385 13 360 . 1012 ’12. 18- , ., . & . , 2007. .

: & . . . 10- , 2014, . 4- , .. 2006. , , ..

زلنسکی بازیگر طنز 23- , . ., , ., , ., & , . , 2015. , , . 20- , ., , . ., & , . . 2013, , , , . 28- , .. 2004. , , . : , , ..

22- , . ., & , . . 2014. : "" . , ., 1998, , , : -, ,, . 2- , .2006.: , : . 11- , , , 2010, , , : , : 5, .

رئال مادرید و بایرن مونیخ 9- , . , .. 25- , . 2003, , ِ, , . . , 54461, 1-22, 20.: ://... 35 45 . 24- , . . , ..

آخرین بروزرسانی در: