طول مطالعه: 4 دقیقه

دوم، در مدل ما دو نرخ ارز وجود دارد: نرخ های واقعی ارز دلار آمریکا / ریال ایران و یورو / دلار آمریکا. که به ترتیب نشان دهنده بازگشت واقعی سرمایه در هر بخش، نرخ تورم ، نرخ تورم جهان، نرخ ارز واقعی دلار / ریال ایران و نرخ ارز واقعی یورو / دلار بوده و و نشانگر تعدیل کننده خارجی بیان شده بر حسب دلار آمریکا و یورو است. نرخ ارز اول، ارز صادراتی است و دومی نشان دهنده بخشی از ارز واردات می باشد.

قرعه کشی خودرو

واکنش ها و تعدیل متغیرهای ما نشان دهنده واکنش بسیار ضعیف متغیر های کلان اقتصادی در مورد هدف قرار دادن تورم هسته و دو قاعده دیگر است(همانطور که قبلا نیز بیان کردیم این نفوذ ضعیف مبتنی بر سطح نسبتا پایین آزادی مالی ایران می باشد). همچنین تصادفی هستند ؛ یعنی این واقعیت را مد نظر قرار می دهند که اقتصاد می تواند تحت تاثیر شوک های تصادفی نظیر تغییرات تکنولوژیکی یا خطا در سیاستگذاری کلان اقتصادی قرار گیرد . ​​​.

در این مقاله، توجه خود را بر روی کشور ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت متمرکز کرده ایم و یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی() با رویکرد کینزی جدید را برای اقتصاد ایران برآورد کردیم که اثر پویایی سه شوک خارجی (قیمت نفت، نرخ ارز و تورم خارجی) را بررسی کردهو قاعده سیاست پولی مناسب را مورد آزمایش قرار دادیم. به عبارت دیگر، نوسانات بخش غیر نفتی به میزان قابل توجهی با نوسانات بخش نفت مرتبط است.شوک نرخ ارز منجر به کاهش تورم وارداتی شده که به نوبه خود باعث القاء واکنش منفی تورم هدلاین و هسته ای می شود.

لذا به طور کلی، می توانیم نتیجه گیری کنیم که در مورد قاعده، افزایش رفاه نسبت به قواعدو نسبتا بزرگتر است، لذا این امر نیز منجر به این نتیجه گیری می شود که انتخاب قاعده تورم هسته بهتر از هدف قرار دادن قواعد تورم هدلاین و نرخ ارز می باشد. انتظار می رود با توجه به مفید بودن روش سیستماتیک و قاعده مند، بانک مرکزی ایران نیز با بهره گیری از ابزارهای جدید در صدد بکارگیری این روشها و قواعد برآید.

در طراحی مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی، معمولا سعی بر این است که ابتدا مدلی ساده و ابتدایی به عنوان هسته مرکزی مطالعه طراحی شود و سپس با افزودن جزئیات به این مدل مرکزی، خصوصیات مورد نظر محقق به مدل اضافه گردد. تقی پور و اصفهانیان(1395) در چارچوب مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی، مکانیزیم های اثرگذاری درآمدهای ارزی نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بودجه دولت، سرمایهگذاری، رشد، تورم و نقدینگی هم از طریق کانال پایه پولی و هم از طریق بودجه دولت و ارتباط آنها با متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته شده است.

بخش 4 کالیبراسیون پارامترها ، داده ها و اولویت ها را مورد بحث قرار می دهد. برای این منظور، آنها بایستی وام بانکی به بخش خصوصی و توسعه بازار سرمایه را افزایش دهند. زمانی که و است، بانک مرکزی نرخ تورم را در بخش کالاهای غیرنفتی کنترل می کند (قاعده ). در روش سیاست پولی بهینه، تابع هدف بانک مرکزی که تابع زیان نیز نامیده می شود شامل متغیرهایی است که وجود هر کدام از آن ها سبب عدم کاریی در نظام اقتصادی شده و به تولید کنندگان و مصرف کنندگان هزینه وارد می کند که از مهم ترین این متغیرها، انحراف تورم و تولید از مقادیر بالقوه می باشد.

امروزه بانکهای مرکزی زیادی به ارائه مدلهای پولی مورد استفاده خود در قالب مدلهای مورد استفاده در مکتب نیوکینزی پرداخته اند. اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. واکنش های تورم هدلاین و تورم هسته نتایج ترکیبی تری ارائه می دهند. در مورد تاثیر شوک، بیشترین واکنش برای تورم کل با مدل پایه به دست می آید در حالی که قاعده هدفگذاری تورم هسته و تورم هد لاین واکنش اولیه تقریبا برابری نسبت به این شوک دارند ولی سرعت تعدیل به سمت پایداری در تورم هسته بهتر است.

به طور کلی، می توانیم نتیجه گیری کنیم که در مورد قاعده، افزایش رفاه نسبت به قواعدو نسبتا بزرگتر است، و در واقع سایر شوک ها تاثیر کمی بر اقتصاد ایران دارند به صورتی که در تجزیه واریانس ونشان داده شده است. افزایش درآمد نفت به نوبه خود منجر به افزایش تولید غیر نفتی می شود. در این مقاله، یک مدلچندبخشی را برای یک اقتصاد صادرات نفتی بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران برآورد کردیم. .

در سال 2015 و طبق مطالعه فرجی و افشاری در سال93 ،نفت تصفیه شده در داخل کشور به شرکت های غیر نفتی با قیمت به فروش می رسد که می تواند به عنوان قیمت داخلی سوخت در نظر گرفته شود. نتایج ما نشان داد که افزایش قیمت نفت منجر به رفاه بالاتری در مقایسه با سایر شوک های خارجی می شود. در واقع، پس از یک شوک قیمت نفتی، قاعدهباعث افزایش رفاه به میزان 4.865 درصد می شود که این مقدار برای قواعد و به ترتیب برابر 3.2750 و 1.4225 درصد است.

در این بخش، هزینه رفاه شوک های خارجی تحت قواعد سیاست پولی جایگزین را محاسبه می کنیم. چارچوب نهادی:محدودیت های نهادی که کارگزاران اقتصادی تحت آن محدودیت ها در تعامل با هم باشند ، تصریح می شود. ترجیحات:اهداف کارگزاران در اقتصاد تصریح می شود . که در آن، بوده و می باشد. فرض می گردد که توسط دولت، سوبسید (یارانه) پرداخت می شود. بنابراین تعیین قاعده سیاست پولی بهینه موضوعیت می یابد.

آخرین بروزرسانی در: